O Federacji

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych. Celem Federacji jest skuteczna reprezentacja środowiska drobiarskiego na forum krajowym i międzynarodowym. Impulsem do powołania Federacji o zasięgu krajowym były skuteczne działania Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, które przyczyniły się do zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wymagań dobrostanu kurcząt.

Doświadczenie to pokazało, że w istniejących ramach prawnych możliwy jest efektywny udział w konsultacjach społecznych już na etapie stanowienia aktów prawnych, mających często dalekosiężne skutki dla branży drobiarskiej, a konsekwentnie również i dla polskich konsumentów drobiu.
W skład Komitetu Założycielskiego Federacji weszli ostatecznie przedstawiciele czterech zrzeszeń regionalnych:
Kujawsko Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
Regionalnego Zrzeszenia Hodowców Drobiu w Słupsku,
Wojewódzkiego Związku Hodowców Drobiu w Opolu,
Zachodniopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu.

Krajowa Federacja już na etapie założycielskim wykazała się aktywnością mającą na celu realizację swoich celów, którymi są:

1. Reprezentacja i obrona praw i interesów hodowców drobiu oraz producentów jaj na forum krajowym poprzez m. in. :
a) przedstawianie organom administracji państwowej i samorządowej wniosków i postulatów w zakresie produkcji drobiarskiej,
b) opracowywanie własnych projektów aktów normatywnych oraz decyzji dotyczących produkcji drobiarskiej, a także opiniowanie projektów przygotowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej,
c) występowanie w charakterze podmiotu na prawach strony w postępowaniach dotyczących praw i interesów hodowców drobiu,
d) współpracę z organizacjami społecznymi.
2. Reprezentacja i obrona praw i interesów hodowców drobiu oraz producentów jaj na arenie międzynarodowej poprzez m. in. :
a) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących statusu polskiej hodowli drobiarskiej na forum Unii Europejskiej,
b) przynależność i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi hodowców drobiu.
3. Działalność na rzecz podniesienia poziomu produkcji drobiarskiej i popularyzowania wśród hodowców fachowej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających potrzebę ochrony środowiska naturalnego poprzez m. in. :
a) organizację szkoleń i konferencji,
b) organizację wystaw i konkursów,
c) organizację doradztwa specjalistycznego,
d) działalność wydawniczą,
e) współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
4. Popularyzacja specjalistycznej wiedzy na temat hodowli drobiarskiej, w szczególności wśród osób prowadzących ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu i jego produktów poprzez organizację szkoleń specjalistycznych.
5. Stworzenie forum dla integracji, debaty i wymiany doświadczeń pomiędzy hodowcami drobiu i producentami jaj z terenu całego kraju.